tra-tac-mat-ong-ngon (2)

An extreme close up horizontal photograph of a vintage pie tin full of ripe kumquats, one of which is sliced in half to reveal the interior. Several kumquats can be seen out of focus in the background.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *