gung-ngam-mat-ong (27)

Cup of fingerroot tea with finger root ( Chinese Ginger, Galingale, Kaempfer, Boesenbergia rotunda, Krachai ) isolated on white background. Natural herbal tea and healthy drink concept. Top view.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *